Nieuws

45 studenten chemische technologie redden elkaar uit de brand

7 juli 2017

Op de laatste dag van het studiejaar hebben we samen met 45 studenten Chemische Technologie van Saxion nagedacht over de vraag: Red jij je collega CT-er uit de brand? Hoe gedragen wij ons als mensen eigenlijk als de nood aan de man is? Zo’n 70% van de mensen zal in een noodsituaties vrij instinctief gaan vluchten of vechten. Een 15% zal helemaal niets doen. En maar 15% van de mensen is in een noodsituatie in staat om rustig te blijven, 112 te bellen en te gaan handelen. In een groep gedragen wij ons als mensen al helemaal bijzonder. We doen vooral dat wat onze groepsgenoten ook doen.

Er was natuurlijk ook ruimte om de vaardigheden te verbeteren. Zo hebben we geoefend met het blussen van diverse branden en diverse blusmiddelen. Tot slot hebben we gevoeld en gezien wat een BLEVE van een klein busje butaan in de praktijk is. Klik hier voor de video. Bedankt Twente Safety Campus voor de gastvrijheid.

Training routering vervoer gevaarlijke stoffen over de weg

6 juli 2017

We hebben op verzoek van de provincie Overijssel een training verzorgd over de wijze waarop het stelsel van ‘routering’ van gevaarlijke stoffen werkt. Met een groep van 30 professionals van gemeenten, veiligheidsregio’s en provincie zijn we even flink de wetgeving ingedoken. De gemeenten in de provincie Overijssel hebben allemaal (rond 2005) een routeringsbesluit genomen, waarmee een provinciedekkend routenetwerk voor gevaarlijke stoffen is gerealiseerd. Door de wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen hebben alle partijen de behoefte om de besluiten van toen te herijken.

Ontwerp Veilige Omgeving

4 juli 2017

We zijn de trotse nieuwe opdrachtnemer voor het programma en netwerk Ontwerp Veilige Omgeving. Het netwerk Ontwerp Veilige Omgeving streeft er naar om met innovatieve maatregelen het realiseren van droomprojecten rondom risico’s mogelijk te maken. Wij nemen met een team van mensen de uitvoering van het programma op ons. Joost van der Gun, Francine Witten, Dirk Jan de Boer, Timo Bralts, Bert ter Horst en Stef van der Zee gaan met veel plezier aan de slag!

Zie ook de website www.ontwerpveiligeomgeving.nl.

100 man oefent een brandscenario

12 januari 2017

We hebben in met totaal 100 werknemers van de afvalenergiecentrale ARN BV (www.arnbv.nl) een brandscenario in een gebouw geoefend. Door in kleine teams veel praktijksituaties met echte rook en vuur te oefenen zijn de deelnemers ervaringen rijker. De leerdoelen waren: het juist melden van een incident, het afwegen van je eigen veiligheid in een noodsituatie, het bestrijden van een beginnende brand en het verplaatsen van slachtoffers. De deelnemers waren zeer positief over onze aanpak. Daarmee konden wij ook weer tevreden huiswaarts keren.

Nieuwe visie veiligheidsregio op Omgevingsveiligheid

9 mei 2016

RI&E Technische groothandel

13 april 2016

We hebben voor het glasbedrijf Van Rijn Products te Rijssen een Risicoinventarisatie & Evaluatie (RI&E) mogen uitvoeren. Een RI&E is een verplichting volgens de arbeidsomstandigheden en geeft de werkgever inzicht in de arbeidsrisico’s waaraan de medewerkers worden blootgesteld. We hebben voor het uitvoeren van de RI&E gebruik gemaakt van een branche RI&E, een arbocatalogus en een risicowegingsinstrument op basis van de methode van Kinney & Wirruth. We hebben de RI&E besproken met de directie en een voorstel gedaan voor een plan van aanpak van de belangrijkste arbeidsrisico’s. Gelukkig heeft Van Rijn Products het meerendeel van de arbeidsrisico’s goed in beeld en zijn afdoende maatregelen genomen.

Scan brandveiligheid Lansinkveste

20 december 2015

We hebben een brandveiligheidsscan uitgevoerd voor het bedrijfsverzamelgebouw Lansinkveste te Hengelo. Het industriële pand wordt nu gebruikt als bedrijfsverzamelgebouw waarin vele huurders gevestigd zijn. Tijdens de brandveiligheidsscan heeft een beoordeling van het brandveiligheidsconcept (bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch) plaatsgevonden. In de rapportage zijn de bevindingen van het huidige brandveiligheidsniveau van het object beschreven. De bevindingen zijn beoordeeld langs de eisen voor ‘bestaande bouw’ uit het Bouwbesluit 2012. De rapportage biedt een oplossing (op hoofdlijnen) voor de aangetroffen tekortkomingen in het brandveiligheidsconcept.

Actualiseren ISOR-database

20 mei 2015

In opdracht van de Omgevingsdienst Regio Arnhem heeft Bsafe voor 11 gemeenten de ISOR-database geactualiseerd. In het Informatiesysteem Overige Ramptypen zijn de kwetsbare ontvangers van een veiligheidsrisico geregistreerd. Het bevoegd gezag (vooral gemeenten) zijn wettelijk verplicht om deze gegevens te registreren. De inhoud van de ISOR-database wordt gepresenteerd op de risicokaart (www.risicokaart.nl).

In nauwe samenwerking met de brandweer is een actualisatieslag uitgevoerd, waarbij rekening is gehouden met de gegevens uit de Basisadministratie Gemeenten (BAG). Het project heeft geleid tot een flinke actualisatie van de database. Veel gemeenten hebben na 2005 geen aandacht meer gegeven aan het actualiseren. Ongeveer 1/3 van de huidige objecten is verwijderd, maar een even groot deel aan nieuwe objecten is toegevoegd. Door de aangebrachte koppeling met het BAG is de kwaliteit van de X-Y coördinaten sterk verbeterd.

Beleidsvisie externe veiligheid gemeente Borger-Odoorn

5 juni 2014

In opdracht van de gemeente Borger-Odoorn heeft Bsafe in samenwerking met het Steunpunt Externe Veiligheid Drenthe een beleidsvisie externe veiligheid opgesteld. In nauwe samenwerking met de gemeente Borger-Odoorn is tijdens een workshop gebrainstormd over op welke manier invulling te geven aan de beleidsvrijheid externe veiligheid en de betekenis voor de ambtelijke organisatie.

De gemeente Borger-Odoorn heeft uiteindelijk een aantal keuzes gemaakt in de beleidsvrijheid die er is op het gebied van externe veiligheid. Zo wil de gemeente terughoudendheid met het mogelijk maken van nieuwe risicovolle inrichtingen (zoals bijvoorbeeld LPG-tankstations) in of direct naast woongebieden. Tevens vindt de gemeente het belangrijk dat er in de directe omgeving van bestaande risicovolle inrichtingen een terughoudendheid geldt met bouwplannen. Daarnaast zijn er nog een aantal uitspraken gedaan die te vinden zijn in de rapportage, die hier te downloaden is.

Tijdens een raadsvergadering op 5 juni 2014 heeft Bsafe een toelichting gegeven op de totstandkoming, de conclusies en de betekenis voor de gemeente van de beleidsvisie. De beleidsvisie is uiteindelijk op 3 juli 2014 vastgesteld door de gemeenteraad.